EVLA - (Endovenous laser ablation)

Leczenie zabiegowe żylaków kończyny dolnej za pomocą wewnątrzżylnej ablacji termicznej przy wykorzystaniu energii światła laserowego

W przeszłoci do leczenia niewydolnoci ył powierzchownych koczyn dolnych stosowano jedynie zabiegi chirurgiczne. Obecnie alternatywstzw. zabiegi małoinwazyjne, wewntrzylne z wykorzystaniem lasera (EVLA), prdu o czstotliwoci radiowej (RFA), spienionego roztworu sklerozanta, kleju czy pary wodnej. W tym przypadku idezabiegu nie jest usunicie chirurgiczne yły bdcej przyczynpowstania ylaków, ale zamknicie jej wiatła. Zamknicie yły powoduje zahamowanie wstecznego napływu krwi do ylaków co, podobnie jak zabieg chirurgiczny, leczy przyczynpowstania ylaków. Zabiegi te sbardziej komfortowe dla pacjenta nitradycyjna chirurgia.
Wewn
trzylna ablacja laserowa, jest przeprowadzana w warunkach ambulatoryjnych, bez koniecznoci prowadzenia innego nimiejscowe znieczulenia, trwa około 60 minut i pozostawia niewielkie blizny. W naszym gabinecie do leczenia niewydolnoci naczyń żylnych wykorzystuje silaser niemieckiej firmy

BIOLITEC - LEONARDO® pracujcy w technologii ELVeSTM (Endo Laser Vein System) Radial, Radial Slim i Radial 2 Ring emitujcy fale o długoci 1470nm i 980nm wykorzystywane alternatywnie lub łącznie w zalenoci od wskaza. Wprowadzony z niewielkiego, dwumilimetrowego nacicia do yły wiatłowód umoliwia zwłóknienie i zamknicie wiatła naczynia. Energia lasera powodujc przegrzanie elementów krwi działa bezporednio i porednio na ciannaczynia, powodujc jego uszkodzenie. Odsetek rekanalizacji nie przekracza 4% i wystpuje zazwyczaj w pierwszym roku po leczeniu. Po tym czasie zazwyczaj nie obserwuje sijuponownego udronienia naczynia. Nawrót przepływu krwi w leczonym naczyniu nie wyklucza ponownego zastosowania laseroterapii. Niewtpliwkorzycizwizanz małoinwazyjnocizabiegów laserowych, jest poza komfortem pacjenta, aspekt estetyczny. Nie wykonuje sicięć na skórze (poza zazwyczaj jednym, 2 milimetrowym), czyli praktycznie nie pozostawia się śladu po operacji, uzyskujc jednoczenie taki sam efekt leczniczy jak po leczeniu chirurgicznym. W opublikowanych pracach badajcych wykorzystanie lasera oraz fal radiowych, wykazuje siznacznie mniejszinwazyjność tej procedury nizabiegi chirurgiczne, co przekłada sina zmniejszenie dolegliwoci bólowych, szybszrekonwalescencjoraz moliwość powrotu do normalnej aktywnoci, w tym zawodowej, w maksymalnie krótkim czasie, liczonym wrcz w dniach a nie tygodniach (najczęściej jupo dwóch, trzech dniach).

Zabieg ablacji termicznej leczy niewydolność jedynie duych naczyń żylnych – brak napływu krwi do ylaków prowadzi jednak w wikszoci przypadków do zmniejszenia ylaków lub teich całkowitego zaniku. Ewentualna konieczność leczenia uzupełniajcego (chirurgiczne usunicie ylaków, miniflebektomia lub skleroterapia) zostanie omówiona na wizytach poprzedzajcych zabieg, lecz ostateczna decyzja zapadnie w okresie około 4-6 miesicy od zabiegu.

Technika zabiegu

Zabieg ablacji laserowej przeprowadzany jest w pozycji leżącej (w przypadku zamykania yły odpiszczelowej (VSM, GSV) w pozycji na plecach, w przypadku zamykania yły odstrzałkowej (VSP, SSV) w pozycji na brzuchu). Po obłoeniu sterylnymi serwetami pola operacyjnego lekarz wykonujcy zabieg znieczuli okolic(nakłucie cienkigłą i podanie rodka znieczulajcego), przez którdo yły wprowadzona zostanie najpierw igła a nastpnie koszulka naczyniowa lub cewnik (rodzaj cienkiej plastikowej rurki, przez którwprowadzone zostanie nastpnie włókno wiatłowodowe dostarczajce energię światła laserowego do wntrza yły). Zabieg ablacji laserowej wykonuje sipod kontrolultrasonograficzn. Po wprowadzeniu włókna wiatłowodowego do yły i odpowiednim umieszczeniu jego kocówki w ujciu yły (w pachwinie w przypadku yły odpiszczelowej, lub w dole podkolanowym w przypadku yły odstrzałowej), okolica leczonej yły zostanie znieczulona – wzdłujej przebiegu lekarz wykona nakłucia (zwykle co kilka, kilkanacie centymetrów) i poda rodek znieczulajcy (roztwór Kleina). W kolejnym etapie rozpocznie siwłaciwy zabieg ablacji termicznej polegajcy na powolnym wycofywaniu połączonej ze ródłem wiatł laserowego sondy (wiatłowodu) ze wiatła yły. Mimo, e energia dostarczana przez fale wiatła laserowego musi byna tyle dua eby doprowadzido obkurczenia a nastpnie zbliznowacenia i zaronicia wiatła naczynia, zabieg nie jest bolesny. W przypadku jakichkolwiek dolegliwoci bólowych jak równiedrtwie, pieczenia lub innego dyskomfortu w obrbie koczyny naley to zgłosiw trakcie trwania zabiegu lekarzowi. Tego rodzaju objawy mogbywskazaniem do podanie wikszej iloci znieczulenia miejscowego lub tezmniejszenia, wykorzystywanej przy zabiegu zamykania yły, energii. Po usuniciu włókna wiatłowodowego i koszulki naczyniowej, w miejsce nakłucia zakładany jest opatrunek a na koczyndolnpoczocha uciskowa. W przypadku, gdy w trakcie jednego zabiegu leczone srównieinne yły przy pomocy tej samej metody, konieczne bdzie nakłucie i znieczulenie kadej z nich (o ewentualnej koniecznoci tego rodzaju działania poinformuje lekarz).

Zabieg ablacji laserowej przeprowadzany jest przy pomocy sterylnego, jednorazowego sprztu. Take pozostały sprzt konieczny do zabiegu (obłoenia pola operacyjnego, fartuchy, gaziki, rkawiczki) jest sterylny a sala, na której przeprowadzany jest zabieg, zapewnia odpowiednie warunki sanitarno- epidemiologiczne.

W przypadku, gdy w trakcie kwalifikacji do leczenia zabiegowego podjta bdzie decyzja o równoczasowym chirurgicznym usuniciu ylaków, w trakcie tego samego zabiegu usunite zostaną żylaki przy pomocy równiemałoinwazyjnej techniki chirurgicznej. Moe ona polegana wykonaniu niewielkiego (2-3cm) nacicia w pachwinie i odcicia yły odpiszczelowej ze wzgldu na znaczne poszerzenie ujcia do yły udowej (crossectomia), które nie gwarantowałoby zamknicia laserem, lub na tzw. miniflebektomii, czyli usunicia pozostałych splotów ylaków z drobnych (1-2mm) nacięć, przy pomocy specjalnego szydełka (Varady).
Mimo e zakres planowanego zabiegu ustalany jest wstpnie w okresie przedoperacyjnym, nie w kadym przypadku moliwe jest przewidzenie wszystkich zmian, jakie napotkamoe chirurg w trakcie zabiegu. Precyzyjna ocena rozległoci zabiegu moliwa jest dopiero w trakcie trwania jego trwania, co powodowamoe konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu. Ostateczny rodzaj zabiegu/operacji jest zatem ustalany przez zespół operujcy w czasie trwania zabiegu. Std tew przypadku kadej operacji prosimy o wyraenie zgody na szerszy zakres i ewentualne rozszerzenie zabiegu, o ile bdzie to konieczne (zarówno w celu zapewnienia bezpieczestwa pacjenta jak równiewykonania procedury z optymalnym efektem terapeutycznym).

Pobierz